Dotační možnosti

MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura

MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura

Dotační program:MAS Pobeskydí - IROP
Oblast podpory:Vzdělávací infrastruktura - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Termín vyhlášení:14.7.2017
Termín ukončení:11.9.2017
Alokace:15 000 000,- Kč
Podporované aktivity:

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol - zajištění dostatečné kapacity a podpora sociální inkluze (např. pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a rekonstrukce, přístavby apod.; není podporována výstavba nových zařízení)

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, pří-rodní vědy, práce s digitálními technologiemi, rozšíření kapacit základní škol (rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou tj. ORP Frýdek-Místek, ORP Havířov, ORP Karviná, ORP Ostrava, ORP Třinec), podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu).

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělá-vání mládeže (stavební úpravy, pořízení vybavení, v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, pří-rodní vědy, práce s digitálními technologiemi).


Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Oprávněný žadatel:Společné pro všechny aktivity - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - zařízení péče o děti do 3 let - školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti Aktivita Infrastruktura základních škol - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Minimální výše způsobilých výdajů:200 000,- Kč
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Pietrová
tel.: 602 583 890
e-mail.: hana.pietrova@profaktum.cz