Dotační možnosti

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin “
Termín vyhlášení:30.6.2017
Termín ukončení:17.11.2017
Alokace:70 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné
Oprávněný žadatel:malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů: minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč ; maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 50 tis. Kč.
Bližší informace:

Míra podpory:

  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV

 

  • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie).
  • technologie zpracovávající komunální odpad nemohou být v této výzvě podpořeny

 

Více informací

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418