Dotační možnosti

OPPIK – Aplikace – IV. výzva

OPPIK – Aplikace – IV. výzva

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:2.8.2017
Termín ukončení:30.11.201
Alokace:1 600 000 000 Kč
Podporované aktivity:

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Oprávněný žadatel:podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč, podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%, maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
Bližší informace:

Způsobilé výdaje

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na smluvní výzkum
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

 

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418