Dotační možnosti

OPPIK – Nemovitosti – uhelné regiony – výzva V

OPPIK – Nemovitosti – uhelné regiony – výzva V

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:16. 7. 2019
Termín ukončení:16. 3. 2020
Alokace:1,4 mld. Kč
Podporované aktivity:

rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE

Sekce B –Těžba a dobývání

Sekce C – Zpracovatelský průmysl

Sekce E – Zásobování vodou; činnosti související sodpadními vodami, odpady a sanacemi

Sekce F – Stavebnictví

Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Sekce J – Informační a komunikační činnost

Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti

Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti

Sekce S – Ostatní činnosti

 

 

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky (MSP)
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace 1 mil. – 70 mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
Bližší informace:

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Specifické podmínky:

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz