Dotační možnosti

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin “
Termín vyhlášení:30.6.2017
Termín ukončení:17.10.2017
Alokace:60 000 000 Kč
Podporované aktivity:

inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Oprávněný žadatel:malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis
Bližší informace:

Míra podpory:

  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
  • maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 30 tis. Kč ZV

Specifika a omezení:

  • nebude podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů
  • podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
  • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie).

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418