Dotační možnosti

OPPIK – Úspory energie – V

OPPIK – Úspory energie – V

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:O-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Termín vyhlášení:16. 7. 2019
Termín ukončení:30. 4. 2020
Alokace:6 mld. Kč
Podporované aktivity:

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
  • instalace akumulace elektrické energie
Oprávněný žadatel:malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR
Bližší informace:

Výše podpory u projektu:

malý podnik - 50%

střední podnik - 40%

velký podnik - 30%

 

Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:

malý podnik - 50%

střední podnik - 40%

velký podnik - 30%

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz