Dotační možnosti

OPŽP – 119. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – 119. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotační program:OPŽP – 119. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Oblast podpory:Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Termín vyhlášení:4.2.2019
Termín ukončení:13.1.2020
Alokace:1 mld. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů

  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, OSS, SP, PO, VVI, VŠ a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby - podnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:200 tis. Kč bez DPH
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz