Dotační možnosti

OPŽP – 129. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 129. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 129. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Termín vyhlášení:1.2.2019
Termín ukončení:31.10.2019
Alokace:130 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, OSS, SP, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající i nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:250 000 Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz