Dotační možnosti

OPŽP – 130. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 130. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 130. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu
Termín vyhlášení:1.2.2019
Termín ukončení:31.10.2019
Alokace:170 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
  • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
  • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
  • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, OSS, SP, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající i nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:250 000 Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz