Dotační možnosti

OPŽP – 131. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 131. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 131. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
Termín vyhlášení:1.2.2019
Termín ukončení:31.10.2019
Alokace:300 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
  • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
  • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
  • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, OSS, SP, PO, VVI, VŠ a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti, fyzické osoby - podnikající i nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:250 000 Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz