Dotační možnosti

OPŽP – 71. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – 71. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotační program:OPŽP – 71. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Oblast podpory:Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Termín vyhlášení:16.10.2017
Termín ukončení:18.1.2018
Alokace:2,050 mld. Kč
Podporované aktivity:
  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Oprávněný žadatel:Obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Minimální výše způsobilých výdajů: pro aktivitu 1.1.1 4 mil. Kč a pro aktivitu 1.1.2 1 mil. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz