Dotační možnosti

OPŽP – 73. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – 73. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotační program:OPŽP – 73. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Oblast podpory:Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Termín vyhlášení:16.10.2017
Termín ukončení:18.1.2018
Alokace:1,6 mld. Kč
Podporované aktivity:

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Oprávněný žadatel:Obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, příspěvkové organizace, obch. společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Minimální výše způsobilých výdajů:3 mil. Kč bez DPH
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz