Dotační možnosti

OPŽP – 69. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

OPŽP – 69. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Dotační program:OPŽP – 69. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Oblast podpory:Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Termín vyhlášení:1.9.2017
Termín ukončení:28.2.2018
Alokace:800 mil. Kč
Podporované aktivity:

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:

  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, MČ HM Prahy, OSS, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:500 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz