Dotační možnosti

OPŽP – 72. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – 72. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotační program:OPŽP – 72. výzva: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Oblast podpory:Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Termín vyhlášení:16.10.2017
Termín ukončení:18.9.2018
Alokace:50 mil. Kč
Podporované aktivity:

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené zejména na:

  • opatření na stávajících čistírnách odpadních vod k dodatečnému odstraňování fosforu;
  • realizaci záchytných nádrží na jednotných kanalizacích;
  • sedimentační nádrže na přítocích do nádrží;
  • biologická nebo technická opatření realizovaná ve vodních nádržích nebo jiná opatření obsažená v plánech povodí směřující k dosažení cílů směrnice 2000/60/ES, o vodní politice.
Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, OSS, SP, státní a příspěvkové organizace, obch. společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Minimální výše způsobilých výdajů:50 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz