Dotační možnosti

OPŽP – 75. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

OPŽP – 75. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Dotační program:OPŽP – 75. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Oblast podpory:Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Termín vyhlášení:1.11.2017
Termín ukončení:1.2.2018
Alokace:400 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity

  • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
  • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Typy podporovaných projektů

    • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
    • Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, MČ Prahy, OSS, SP, PO, VVI, VŠ a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti, obch. společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikkající
Minimální výše způsobilých výdajů:500 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz