Dotační možnosti

OPŽP – 89. výzva: PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

OPŽP – 89. výzva: PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Dotační program:OPŽP – 89. výzva: PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Oblast podpory:Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Termín vyhlášení:15.6.2017
Termín ukončení:31.1.2018
Alokace:500 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

  1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  2. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  3. -
  4. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
  5. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
  6. -
  7. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
  8. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
  9. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, OSS, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:100 000 Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz