Dotační možnosti

OPPIK – Technologie pro začínající – výzva VIII

OPPIK – Technologie pro začínající – výzva VIII

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:PO - 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:26 . 11 . 2018
Termín ukončení:28 . 5 . 2019
Alokace:250 000 000 Kč
Podporované aktivity:

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Způsobilé výdaje

 

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
Oprávněný žadatel:malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně)
Minimální výše způsobilých výdajů:min. dotace 450 tis. Kč, max. dotace 1 mil. Kč
Bližší informace:

Výše podpory

  • max. 45% způsobilých výdajů

 

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)

 

Systém sběru žádostí:

  • průběžný

 

Bližší informace

Ing. Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz

www.profaktum.cz