Dotační možnosti

OPPIK – Aplikace – výzva VIII

OPPIK – Aplikace – výzva VIII

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO -1„Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:1. 9. 2020
Termín ukončení:15. 12. 2020
Alokace:3,7 mld. Kč
Podporované aktivity:

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
  • náklady na smluvní výzkum
  • náklady na poradenské služby VaV
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky
Oprávněný žadatel:MSP, VP, podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč
Bližší informace:
  • dotace na projekt je poskytována maximálně do výše:
  1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
  2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065
  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

 

Výstupem projektu bude min. jeden z těchto výsledků VaV:

poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo  software

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418