Dotační možnosti

OPZ – Age management

OPZ – Age management

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Termín vyhlášení:30. 10. 2017
Termín ukončení:29. 3. 2018 12:00
Alokace:300 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.

Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.

Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.

Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.

Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem5.

Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.

Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu.

Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).

Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.

Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.

Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.

Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.

Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.

Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:

Osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů;

  • vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management;
  • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi;
  • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability;
  • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.
Oprávněný žadatel:Obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva), státní podniky, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby podle zákona o církvích a náboženských společnostech pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy)
Minimální výše způsobilých výdajů:750 000 Kč, maximální výše 5 000 000 Kč
Bližší informace:

Přílohy k žádosti:

  • Zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele dle vzoru v příloze Výzvy – na základě výsledků tohoto auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů (provázanost s nastavením projektu bude posuzována při hodnocení žádosti)
  • Čestné prohlášení o identifikaci skutečných majitelů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527