Dotační možnosti

OPZ+ – Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

OPZ+ – Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Dotační program:OP Zaměstnanost plus
Oblast podpory:Sociální začleňování
Termín vyhlášení:12. 8. 2022
Termín ukončení:8. 11. 2022, 12:00 (kolová výzva)
Alokace:200 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • Podpora pečujících osob

Podporované aktivity - vzdělávání, specifické poradenství, vytváření a koordinace plnění individuálního plánu při práci s pečujícím, psychohygiena neformálních pečujících.

  • Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče

Podporované aktivity - podpora sdílené péče prostřednictvím systému podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra – homesharing, podpora dalších inovativních forem sdílené péče, včetně jejich zavedení v organizaci, podpora sociálních služeb, rozvoje a prokazatelné navýšení kapacity, případně vzniku nových sociálních služeb, zavedení pozice pracovníka, který koordinuje oblast neformální péče u registrovaného poskytovatele sociální služby (např. koordinátor péče), podpora paliativní/hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klienta, podpora case managementu, zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti neformální a sdílené péče.

  • Aktivity zaměřené na neformální a sdílenou péči na úrovni obcí

Podporované aktivity - aktivity zaměřené na spolupráci mezi obcí (případně svazkem obcí) a organizacemi v daném území s cílem umožnit setrvání osoby závislé na péči v přirozeném prostředí, metodická podpora obcí v oblastech vyhledávání neformálních pečujících, síťování a navazování spolupráce aktérů v oblasti péče, aktivity zaměřené na nová řešení a způsoby, jak předat informace k pečujícím o možnosti zajištění péči, metodická podpora při zavádění systému při práci s pečujícími, zavedení case managementu či obdobných metod práce, zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, přenos dobré
praxe.

 

Pro podrobnosti - viz znění výzvy zde.

Oprávněný žadatel:např. nestátní neziskové organizace, obce a další ÚSS a zřizované organizace
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
Bližší informace:

Kontaktní osoba: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527