Dotační možnosti

OPZ+ – Podpora sociálního bydlení (1)

OPZ+ – Podpora sociálního bydlení (1)

Dotační program:OP Zaměstnanost plus
Oblast podpory:Sociální začleňování
Termín vyhlášení:30. 6. 2022
Termín ukončení:30. 5. 2023, 12:00, průběžná výzva
Alokace:500 000 000 Kč
Podporované aktivity:

A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita

B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity:

 • B1. Kontaktní místo pro bydlení
 • B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení
 • B3. Posílení prevence ztráty bydlení
 • B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb
 • B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území (aktivita pouze pro žadatele typu b))
 • B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí
 • B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití
 • B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení
Oprávněný žadatel:Nestátní neziskové organizace, obce a organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace), dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč - 25 000 000 Kč
Bližší informace:

Další informace k výzvě:

 • Maximální délka projektu - 36 měsíců
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace - 31. 12. 2025
 • Nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace budou muset:
  • Prokázat zkušenost v oblasti prevence ztráty bydlení či v sociální práci v oblasti podpory bydlení v posledních 24 měsících před podáním žádosti
  • Detailně popsat komunikaci a spolupráci s obcí, na jejímž území bude organizace projekt realizovat
 • Míra podpory:
  • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %
  • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %
  • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv., organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %
  • Pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %
 • Podporované aktivity:
  • A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita
  • B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity:
   • B1. Kontaktní místo pro bydlení
   • B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení
   • B3. Posílení prevence ztráty bydlení
   • B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb
   • B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území (aktivita pouze pro žadatele typu b))
   • B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí
   • B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití
   • B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení
   • B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení
 • Podporované cílové skupiny.
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Veřejnost
 • Povinné přílohy žádosti o podporu:
  • Žadatel, který je evidující osobou podle zákona o evidenci skutečných majitelů, musí dodat údaje o svém skutečném majiteli
  • Popis výchozího stavu a zkušenosti žadatele
  • Návrh realizace projektu
  • Záznam o konzultaci
  • Plán udržitelnosti po skončení projektu
  • Příp. další příloha, pokud je projekt řešen na základě principu partnerství s partnerem/y s finančním příspěvkem

Kontaktní osoba: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527