Dotační možnosti

OPZ – Zaměstnanost znevýhodněných

OPZ – Zaměstnanost znevýhodněných

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce
Termín vyhlášení:27. 9. 2017
Termín ukončení:4. 1. 2018 12:00
Alokace:298 000 000 Kč (jednotlivé cílové skupiny mají stanoveny dílčí alokace – osoby s nízkou úrovní kvalifikace 75 mil. Kč, osoby zvláště ohrožené na trhu práce 48 mil. Kč, osoby se zdravotním postižením 75 mil. Kč, osoby dlouhodobě nezaměstnané 100 mil. Kč)
Podporované aktivity:

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.

Primárně podporované aktivity:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;

Doplňkové aktivity:

 • bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity:

 • vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 • volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 • obecná výuka cizích jazyků;
 • zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu;
 • podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech;
 • zahraniční stáže;
 • tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti;
 • aktivity zaměřené na rozvoj sociálních služeb.
Oprávněný žadatel:Vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje
Minimální výše způsobilých výdajů:1 500 000 Kč; maximálně 6 000 000 Kč
Bližší informace:

Cílové skupiny:

 1. Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
 2. Osoby zvláště ohrožené na trhu práce
 3. Osoby se zdravotním postižením
 4. Osoby dlouhodobě nezaměstnané

Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jeden segment s cílovými skupinami (A, B, C či D) z výše uvedeného výčtu.

Způsobilost výdajů:

Výzva je v režimu skutečně vzniklých výdajů a nepřímých nákladů. Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž stanovený podíl nepřímých nákladů je 25 % z přímých nákladů.

Přílohy k žádosti:

 • ČP identifikace skutečných majitelů
 • Analýza potřeb cílové skupiny
 • Daňové přiznání žadatele (příp. partnera)

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527