Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

OPZ – Výzva č. 076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální začleňování a boj s chudobou
Termín vyhlášení:1. 11. 2018, příjem žádostí od 3. 1. 2019 12:00
Termín ukončení:15. 3. 2019 12:00
Alokace:160 000 000 Kč
Podporované aktivity:
 • Podporované aktivity:
  • Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin
   • Koordinace a podpora procesu změny
   • Podpora pracovníků
   • Podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám
  • Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny
   • Realizace inovativních procesů a služeb (především personální, metodické, koordinační zajištění služby)
   • Zpracování a realizace komunikační strategie inovace (informování a zapojení veřejnosti podporující přijetí nových postupů a směřující k odstranění předsudků vůči cílové skupině)
   • Koordinace procesu přechodové fáze (podpora zavádění nových služeb, přístupů a metod, se zřetelem na zajištění práv cílové skupiny)
   • Pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb (aplikace inovativních postupů, metod a služeb v praxi v předem stanoveném časovém rozsahu, kapacitě a dle předem nastavených kritérií).
  • Podpora mezioborové spolupráce
   • Podpora nastavení multioborové spolupráce, podpora aktivit zaměřených na koordinaci a návaznost podpůrných služeb pro ohrožené děti a rodiny poskytovaných jedním, nebo více subjekty konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a jejich sociálního začlenění
   • Rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb pro ohrožené děti a rodiny
 • Věcné zaměření – témata představují obecný rámec, který ohraničuje oblasti zaměření žádostí o podporu:
  • Dítě v rodině:
   • Posilování rodičovských kompetencí
   • Zmírnění dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti
  • Dítě ve škole:
   • Možnosti školy v prevenci a včasné identifikaci ohrožení dítěte
  • Dítě ve specifické situaci:
   • Děti ohrožené závislostí
   • Děti a mládež s rizikovými projevy chování
   • Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví
  • Dítě mimo rodinu:
   • Rodiny se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče
   • Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní péči
   • Podpora začlenění dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči
Oprávněný žadatel:kraje, obce a jimi zřizované organizace; nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace atp.)
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximálně výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč (25 % nepřímé výdaje)
Bližší informace:
 • Míra podpory: 100 % (NNO, školy a školská zařízení), 95 % (ÚSC a jimi zřizované organizace)
 • Maximální délka projektu 2 roky, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 6. 2022
 • Žadatel je vždy povinen realizovat aktivitu č. 2 Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny ve všech bodech.
 • V rámci aktivit musí být prokazatelně zohledněny specifické principy práce s ohroženými dětmi a rodinami.
 • V rámci aktivit projektu musí být prokazatelně zohledněny relevantní principy inovativnosti služeb.

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527