Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 088 na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

OPZ – Výzva č. 088 na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální začleňování a boj s chudobou
Termín vyhlášení:2. 10. 2018
Termín ukončení:8. 1. 2019 12:00 (kolová výzva)
Alokace:200 000 000 Kč
Podporované aktivity:
 • Podporované aktivity:
  • Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
  • Podpora osob s poruchou autistického spektra, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
  • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
  • Podpora neformální péče a sdílené péče
  • Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi
  • Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích
  • Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti
  • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměření na předcházení ekonomické nestability osob
 • Povinnou přílohou projektové žádosti je mj. analýza potřebnosti projektu a cílové skupiny
Oprávněný žadatel:nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a organizace zřízené obcemi a kraji, poskytovatelé sociálních služeb + v rámci aktivity podpory paliativní péče v přirozeném prostředí klienta ještě poskytovatelé domácí hospicové péče
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximálně výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč (25 % nepřímé výdaje)
Bližší informace:
 • Délka projektů: 30 měsíců, nejpozději od ledna 2020, doporučeně od 1. 7. 2019
 • Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a organizace zřízené obcemi a kraji, poskytovatelé sociálních služeb + v rámci aktivity podpory paliativní péče v přirozeném prostředí klienta ještě poskytovatelé domácí hospicové péče
 • Míra podpory: pro NNO 100 % (85 + 15), pro podnikající subjekty 85 % a pro ÚSC a jimi zřízené organizace 95 % (85 + 10)
 • Rozpětí celkových způsobilých výdajů: 1 mil. – 10 mil. Kč (nepřímé náklady 25 %)

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527