Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 092 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

OPZ – Výzva č. 092 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Efektivní veřejná správa
Termín vyhlášení:22. 3. 2019, příjem žádostí od 29. 3. 2019 8:00
Termín ukončení:21. 6. 2019 16:00
Alokace:285 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Podporované aktivity v této výzvě vycházejí z aktualizovaného Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 (dále jen SRRVS). Projekty pomohou územním samosprávným celkům připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve SRRVS.

Pro naplnění specifických cílů 4.1.1 a 4.1.2 OP Zaměstnanost budou podpořeny tyto aktivity:

 • Podpora řízení kvality,
 • Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů,
 • Podpora procesního řízení v organizaci,
 • Přívětivý úřad - nástroje komunikace s veřejností,
 • Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.
 • Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
 • Zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Podrobný popis podporovaných aktivit součástí přílohy č. 2 výzvy.

Oprávněný žadatel:Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
Bližší informace:

Míra podpory:

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí - 85 % dotace EU, 10 % státní rozpočet, 5 % žadatel
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a Asociace a sdružení obcí a krajů mohou mít za jistých okolností popsaných ve výzvě 100 % financování (85 % dotace EU + 15 % státní rozpočet), jinak viz výše

Jedná se o výzvu, kde jsou vykazovány skutečně vzniklé výdaje a nepřímé náklady tvoří 25 % přímých nákladů.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 1. U projektů zaměřených na rozvoj metody kvality - certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen.
 2. U projektů obsahujících tvorbu nebo aktualizaci strategických dokumentů – čestné prohlášení žadatele o souladu strategických dokumentů (vzor je uveden v Příloze č. 3 Výzvy).
 3. U projektů obsahujících vzdělávání – čestné prohlášení, že osoby z cílové skupiny podpořené v rámci uvedeného projektu, se nebudou účastnit tematicky shodných vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve stejném časovém období v rámci
  vzdělávacích projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR ve výzvě č. 03_15_019 (vzor je uveden v Příloze č. 4 Výzvy).
 4. U projektů zaměřených na tvorbu zcela nového strategického dokumentu - analýza současného stavu a prognóza možného vývoje.
 5. U projektů zaměřených na aktualizaci dokumentu/ vytvoření nového navazujícího dokumentu stejné povahy - analýza dokumentu, který má být aktualizován/ na který se navazuje, včetně zhodnocení plnění stávajícího dokumentu a zdůvodnění potřeby jeho aktualizace/ tvorby nového dokumentu (v případě zneplatnění příslušným orgánem obce/kraje se dokládá zneplatnění vč. zdůvodnění).
 6. U projektů zaměřených na optimalizaci procesů nebo procesního řízení - analýza stavu zpracovaných procesů/ analýza stavu procesního řízení před realizací projektu.

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527