Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

OPZ – Výzva č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální začleňování a boj s chudobou
Termín vyhlášení:26. 4. 2019 8:00, žádosti v systému zpřístupněny od 2. 5. 2019 8:00
Termín ukončení:31. 7. 2019 12:00
Alokace:50 000 000 Kč
Podporované aktivity:

V této výzvě nelze žádat na pokračující projekty, které již byly podpořeny v rámci výzvy č. 03_16_063 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“, tj. projekty zaměřené na aktualizaci vytvořeného SPRSS/AP nebo na navazující SPRSS/AP v daném území.

V projektu nemusí být realizovány všechny aktivity z následujícího přehledu podporovaných aktivit. Pouze ty, které jsou nezbytné pro dosažení cíle projektu. Realizace aktivity č. 3 „Vytvoření SPRSS a/nebo AP“ je vždy povinná.

Podporované aktivity:

 1. Zajištění a koordinace procesu plánování
 2. Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a/ nebo akčních plánů (AP)
 3. Vytvoření SPRSS a/nebo AP
 4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování
 5. Vzdělávání účastníků procesu plánování
 6. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

Podrobnější informace k jednotlivým podporovaným aktivitám jsou uvedeny ve výzvě.

Oprávněný žadatel:Obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace
Minimální výše způsobilých výdajů:500 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč
Bližší informace:

Cílové skupiny:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Nestátní neziskové organizace
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Výše financování:

 • Nestátní neziskové organizace, MAS: 85 % EU + 15 % státní rozpočet + 0 % žadatel
 • Územně samosprávní celky, jimi zřizované organizace, DSO: 85 % EU + 10 % státní rozpočet + 5 % spolufinancování žadatele

Způsob stanovení celkových způsobilých nákladů: Osobní náklady + 40 % paušální sazby

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527