Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení především)

OPZ – Výzva č. 108 Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální začleňování a boj s chudobou
Termín vyhlášení:4. 1. 2019 (začátek příjmu žádostí)
Termín ukončení:31. 5. 2019, 12:00
Alokace:150 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Hlavním  cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi.

Primárním cílem programu Housing First (dále jen „HF“) je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu.

V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu HF (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak, je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe HF programu, může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.

Pro podrobnější informaceviz výzva

Oprávněný žadatel:Nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů 15 000 000 Kč
Bližší informace:

Míra podpory:

  • Pro NNO - 85 % dotace EU, 15 % státní rozpočet
  • Pro územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace - 85 % dotace EU, 10 % státní rozpočet, 5 % žadatel

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527