Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

OPZ – Výzva č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Dotační program:OP Zaměstnanost
Oblast podpory:Efektivní veřejná správa
Termín vyhlášení:16. 3. 2020, příjem žádostí od 23. 3. 2020 8:00 hod.
Termín ukončení:16. 6. 2020 12:00 hod.
Alokace:285 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Popis podpořených aktivit: (podporované aktivity – viz příloha č. 2 výzvy)

 1. K naplnění specifického cíle 4.1.1 OPZ „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“ budou podpořeny tyto aktivity:
  • Podpora řízení kvality – např.:
   • Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality
   • Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality – CAF, ISO 9001, ISO/ IEC 27001, ISO 50001, Model CSR a udržitelného rozvoje, Model excelence EFQM, Místní agenda 21
  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci – např.:
   • optimalizace jednoho či více zavedených procesů organizace
   • součástí mohou být související vzdělávací aktivity
  • Zavedení inovačního managementu - optimalizace jednoho či více zavedených procesů organizace, musí obsahovat povinné výstupy:
   • zavedený systém inovačního managementu v rámci úřadu
   • seznámení zaměstnanců o nově zavedeném inovačním managementu
   • interní pokyn řízení či jiný dokument, prokazující nastavení inovačního managementu v organizaci
   • minimálně jeden systémem prověřený inovační podnět jako pilotní ověření fungování nově nastaveného systému
  • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností – např.:
   • tvorba nového nebo aktualizace stávajícího strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností
   • informační kampaně,
   • webové portály
   • webové a mobilní aplikace
   • Open data
   • Rozvoj komunikace na sociálních sítích
   • sjednocení portálů pro občany
   • elektronická úřední deska
   • modernizace korporátní identity
   • zajištění zpětné vazby od občanů/ klientů úřadu atd.

Lze kombinovat se vzdělávacími aktivitami.

 1. K naplnění specifického cíle 4.1.2 OPZ „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ budou podpořeny tyto aktivity:
  • Realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v SC 4.1.1:
   • K naplnění specifického cíle 4.1.2 povede realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v rámci SC 4.1.1.
   • V rámci vzdělávacích aktivit nejsou podporovány jazykové kurzy; kurzy softskills - výjimkou je aktivita přívětivý úřad; kurzy nesouvisející s aktivitami ve SC 4.1.1 a MS Office kurzy
Oprávněný žadatel:Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, DSO
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč - max. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
Bližší informace:

Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %. Při podílu nákupu externích služeb nad 60 % celkových přímých způsobilých výdajů se výše nepřímých nákladů snižuje na 15 %, resp. 5 % při nákupu externích služeb nad 90 % CPZV.

Maximální délka, na kterou může být naplánován projekt: 24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2023

Financování v případě obcí a DSO je 95 % (85 % EU + 10 % státní rozpočet + 5 % žadatel)

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527