Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

OPZ – Výzva č. 110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Termín vyhlášení:17. 1. 2019, 6:00 (začátek příjmu žádostí)
Termín ukončení:30. 4. 2019, 8:00
Alokace:800 000 000 Kč
Podporované aktivity:
 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
 • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání.

Projekt musí obsahovat alespoň jednu z následujících aktivit:

 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů. Z celkového počtu účastníků musí být minimálně 10 % účastníků ve věku nad 54 let.

Do cílové skupiny této výzvy nespadají zaměstnanci následujících subjektů:

 1. Školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VVV;
 2. Obce, kraje, svazky obcí, veřejná správa a místní samospráva a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OPZ, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa;
 3. Instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OPZ, prioritní osy 1, investiční priority 1.4;
 4. Poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování, sociálních a zdravotních služeb a jejich zaměstnanci vykonávající činnost sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří jsou cílovou skupinou OPZ, prioritní osy 2, investiční priority 2.1 a 2.2.
Oprávněný žadatel:Profesní a podnikatelská sdružení, zastřešující organizace nestátních neziskových organizací, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností
Minimální výše způsobilých výdajů:2 000 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč
Bližší informace:

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 3 roky (36 měsíců), maximálně do 30. 6. 2022

Míra podpory:

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost - 100 % (85 % EU + 15 % státní rozpočet)
 • Zájmová sdružení právnických osob, které nevykonávají veřejně prospěšnou činnost - 85 % (dotace EU + 15 % hradí příjemce)

Režim financování projektu je metodou jednotkových nákladů.

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527