Dotační možnosti

OPZ – Výzva pro územně samosprávné celky

OPZ – Výzva pro územně samosprávné celky

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Termín vyhlášení:15. 3. 2018 (zpřístupnění žádosti 22. 3. 2018)
Termín ukončení:15. 6. 2018, 16:00 hod.
Alokace:270 750 000 Kč
Podporované aktivity:

V rámci specifického cíle 4.1.1 OPZ „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“:

Podpora řízení kvality:

  • Zavádění a rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality – CAF, ISO 9001, ISO/IEC 27001 (ISMS), Model CSR a udržitelného rozvoje, Model excelence EFQM, MA 21, benchmarking/benchlearning

Podpora tvorby strategických dokumentů:

  • Tvorba či aktualizace strategických a prováděcích dokumentů
  • Tvorba či aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení obcí a krajů (pasporty, generely, apod.)
  • Zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi implementace GDPR

Podpora procesního řízení v organizaci vč. případných vzdělávacích aktivit

Nástroje komunikace s veřejností – rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům vč. souvisejícího vzdělávání

 

V rámci specifického cíle 4.1.2 OPZ „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“:

Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě (vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů). Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.

Oprávněný žadatel:Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli – obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí. Cílové skupiny výzvy – obce a kraje a jejich zaměstnanci, volení zástupci, veřejnost.
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximální celkové způsobilé výdaje 10 000 000 Kč
Bližší informace:

Způsobilost výdajů:

V rámci této výzvy budou předkládány projekty se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady ve výši 25 %.

 

Přílohy k žádosti předložené ve fázi před hodnocením žádosti o podporu:

  • U projektů zaměřených na rozvoj metody kvality - certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen
  • U projektů obsahujících tvorbu nebo aktualizaci strategických dokumentů – čestné prohlášení žadatele o souladu strategických dokumentů
  • U projektů obsahujících vzdělávání – čestné prohlášení, že osoby z cílové skupiny podpořené v rámci uvedeného projektu, se nebudou účastnit tematicky shodných vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve stejném časovém období v rámci vzdělávacích projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR ve výzvě č. 03_15_19
  • U projektů obsahujících zahraniční stáže je nutné, aby přílohou žádosti o podporu byla partnerská smlouva/dohoda/memorandum dokládající již navázanou spolupráci se zahraničním subjektem (obce, kraje, DSO, Asociace a sdružení obcí a krajů)

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527