Dotační možnosti

OPŽP – 139. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 139. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 139. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu
Termín vyhlášení:3.2.2020
Termín ukončení:2.11.2020
Alokace:70 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Opatření v rámci aktivit 4.2.1. a 4.2.2. mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší se zacílením opatření) a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně

Podporovaná opatření:

  • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
  • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
  • opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť,
  • jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
  • interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule.
 • Podporovaná aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

Podporovaná opatření:

  • eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,
  • obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,
  • realizace opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého pravého (Viscum album subsp. album) v silně zasažených lokalitách,
  • jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.
 • Podporovaná aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Podporovaná opatření:

  • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dí­lech apod.,
  • jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými sub­jekty.

V rámci aktivity 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů jsou pro opatření proti rybožravým predátorům vyloučeny podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury nebo vstupující do oblasti akvakultury.

Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, OSS, SP, statní organizace, PO, VVI, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, FO podnikající a FO nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:100 tis. Kč (bez DPH) a 250 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz