Dotační možnosti

OPŽP – 141. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 141. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 141. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Termín vyhlášení:3.2.2020
Termín ukončení:2.11.2020
Alokace:100 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Podporovaná aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření:

  • Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
  • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Oprávněný žadatel:Kraje, obce a města, svazky obcí, OSS, SP, statní organizace, PO, VVI, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, FO podnikající a FO nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:250 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz