Dotační možnosti

OPŽP – 40. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

OPŽP – 40. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Dotační program:OPŽP - 40. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Oblast podpory:Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů
Termín vyhlášení:1.9.2016
Termín ukončení:30.11.2016
Alokace:100 mil . Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

  • předcházení vzniku komunálních odpadů

Příklady podporovaných projektů:

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.
  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
  • Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu.
  • Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.
Oprávněný žadatel:Kraje, města a obce, podnikatelské subjekty
Minimální výše způsobilých výdajů:500 tis. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz