Dotační možnosti

Program Czech Rise Up

Program Czech Rise Up

Dotační program:Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
Oblast podpory:Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19
Termín vyhlášení:2. 4. 2020
Termín ukončení:do odvolání
Alokace:200 mil. Kč
Podporované aktivity:

-- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových
nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě ne byla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity a nelze-li financovat
formou finančních nástrojů

-- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských
a nemedicínských řešení proti COVID-19 do praxe

-- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských
a nemedicínských řešení proti COVID-19

Oprávněný žadatel:podnikatelský subjekt
Minimální výše způsobilých výdajů:Podpora bude poskytována na základě Nařízení Komise č.651/2014 (dále jen „GBER“) a na základě Nařízení č.1407/2013 (dále jen „De minimis“)
Bližší informace:

Za způsobilé výdaje lze považovat zejména:

- mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),

- náklady na materiál, vodu, energie, - náklady na nákup nezbytných služeb,

- další náklady uvedené v žádosti o podporu.

 

Bližší informace:

Ing. Jana Kocerová                                                        Ing. Dušan Kašický

jana.kocerova@profaktum.cz                                      dusan.kasicky@profaktum.cz

+420 605 297 418                                                         +420 733 125 453