Dotační možnosti

Výzva HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE)

Výzva HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE)

Dotační program:Modernizační fond
Oblast podpory:Modernizace tepláren (SZTE)
Termín vyhlášení:30. 6. 2022
Termín ukončení:30. 6. 2023
Alokace:15 mld. Kč
Podporované aktivity:

1.A PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET)
  2. Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
  3. Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
  4. Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie
  5. Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET
  2. Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET
  3. Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie
  4. Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET
  5. Průmyslová tepelná čerpadla

Systémy jsou podporovány i v kombinaci.

Oprávněný žadatel: Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí. Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
Minimální výše způsobilých výdajů:Míra podpory 30–80 % v závislosti na typu projektu a jeho technologii nebo regionu, ve které se projekt realizuje.
Bližší informace:

Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418