Dotační možnosti

Výzva Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Výzva Národního plánu obnovy – Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Dotační program:Národní plán obnovy
Oblast podpory:Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce - Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Termín vyhlášení:18. 3. 2022, datum zpřístupnění v MS 2014+: 20. 4. 2022
Termín ukončení:30. 6. 2022 (1. kolo), 30. 9. 2022 (2. kolo), 30. 11. 2022 (finální ukončení) - vždy v 16.00
Alokace:2,74 mld. Kč
Podporované aktivity:
 • nákup nemovitostí včetně pozemků
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny
Oprávněný žadatel:ÚSC (kraje, obce), dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace ÚSC, organizační složky státu, veřejnoprávní VŠ, ústavy Akademie věd, veřejné výzkumné instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy
Minimální výše způsobilých výdajů:3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Seznam povinných příloh žádosti o podporu:

 1. Plná moc (pokud žádost nepodepisuje statutární zástupce)
 2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
 3. Studii proveditelnosti dle vzoru včetně jejich povinných příloh
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 5. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
 6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona
 7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 8. V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt
 9. Projektová dokumentace stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení
 10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 11. Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu nebo jeho části, pokud bude projekt rozdělen na více fází
 12. V případě koupě nemovitosti dokládá žadatel čestné prohlášení prodávajícího, které deklaruje, že současný či některý z předchozích vlastníků nemovitosti neobdržel v posledních deseti letech před podáním žádosti o podporu z RRF dotaci z veřejných zdrojů (dotace z Fondů EU atp.) na nákup dané stavby/pozemku, popř. rekonstrukci objektu
 13. V případě projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá podrobný položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS/RTS
 14. Závazné stanovisko orgánu památkové péče
 15. Protokol k výpočtu tepelné stability v létě dle ČNS 73-0540-2:2011
 16. Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí
 17. Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací
 18. Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01)
 19. Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb.
 20. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb.
 21. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou
 22. Doklad o existenci historie subjektu

Kontaktní osoba: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527