Dotační možnosti

Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotační program:Modernizační fond
Oblast podpory:Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Termín vyhlášení:30. 6. 2022
Termín ukončení:15. 3. 2023
Alokace:1,5 mld. Kč
Podporované aktivity:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
Oprávněný žadatel:Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) MSP + VP
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace max. 50% způsobilých výdajů
Bližší informace:

Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:


- Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418