Dotační možnosti

Výzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Výzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotační program:Modernizační fond
Oblast podpory:Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
Termín vyhlášení:30. 6. 2022
Termín ukončení:31. 10. 2022
Alokace:5,5 mld. Kč
Podporované aktivity:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
Oprávněný žadatel:Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) MSP + VP
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace Max. 50 % z celkových výdajů projektu
Bližší informace:

Předmětem podpory nejsou projekty podporované z jiných dotačních programů:

- Instalace FVE integrovaných do konstrukcí budovy s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty, včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418