Dotační možnosti

Cestovní ruch a kultura

Cestovní ruch a kultura

Aktuální výzvy

Projekty v oblasti cestovního ruchu a kultury je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

Integrovaný regionální operační program, který je zaměřený především na veřejný sektor

 • revitalizace vybraných nemovitých národních památek, památek na seznamu UNESCO a památek na seznamu kandidátů UNESCO
 • revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových rezervacích
 • veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví
 • revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek
 • opatření ke zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů
 • projekty, které zpřístupní sbírky, mobiliární a knihovní fondy pro veřejnost a pro kulturní a kreativní průmysly

OP Přeshraniční spolupráce - ČR-PR, který je zaměřen především na veřejný sektor v příhraniční oblasti

 • rekonstrukce, revitalizace a obnova přírodních a kulturních atraktivit
 • podpora zachování a rozvoje nehmotného kulturního dědictví (festivaly tradic, ukázky tradičních řemesel)
 • výstavba, rekonstrukce či modernizace silničních spojení v rámci zvýšení dostupnosti přírodních a kulturních památek
 • výstavba, rekonstrukce či modernizace cyklostezek a naučných stezek za účelem zvýšení dostupnosti přírodních a kulturních atraktivit
 • společná informační, marketingová a propagační opatření v rámci využití přírodních a kulturních zdrojů
 • tvorba společných studií, strategií a plánů směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů
 • realizace společensko - kulturních a jiných aktivit přispívajících ke vzájemnému poznání a porozumění

Národní program podpory cestovního ruchu 2010 - 2015 - určený pro podnikatelský sektor

 • rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras
 • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro
 • sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz

Ing. Radek Eliáš
tel.: 605 297 419
e-mail.: radek.elias@profaktum.cz