Dotační možnosti

Vzdělávání a zaměstnanost

Vzdělávání a zaměstnanost

Aktuální výzvy

Dotace v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti je možné čerpat v rámci těchto operačních programů a dalších dotačních programů:

 

OP Zaměstnanost+:

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celková alokace: 49 miliard Kč

 • Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb
 • Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
 • Modernizace institucí na trhu práce
 • Podpora nových příležitostí a slaďování pracovního a osobního života
 • Fungující systém dalšího profesního vzdělávání
 • Podpora a využití pracovní mobility
 • Sociální začleňování
 • Sociální bydlení
 • Klientsky orientované sociální služby
 • Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

 

Integrovaný regionální operační program:

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj. Celková alokace: 117,7 miliard Kč (pouze část alokace je zaměřena na aktivity v oblasti školství – 14,1 miliardy Kč)

 • Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury

 

OP Jan Amos Komenský:

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celková alokace: 90 miliard Kč (z toho 19 miliard do vysokého školství a 28 miliard Kč do regionálního školství).

V rámci priority zaměřené na vzdělávání budou podporovány intervence:

 • Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání).
 • Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
 • Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

V OP JAK jsou následující oblasti podpory:

 • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
 • Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
 • Rozvoj kapacit pro vzdělávání
 • Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků

 

Rezortní finanční podpora:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje podporu v následujících oblastech:

 • Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi:
  • Práce s dětmi a mládeží pro osvědčené organizace
  • Práce s dětmi a mládeží pro střešní organizace
  • Práce s dětmi a mládeží pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem
 • Program 133 710 -  Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
 • Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
 • Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny

 

Národní plán obnovy:

 • Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (4 857 mil. Kč) – v rámci tohoto cíle budou podporovány reformy a investice:
  • Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání
  • Implementace revidované kurikula a digitálních dovedností učitelů
  • Vybavení škol digitálními technologiemi
 • Adaptace školních programů (13 156 mil. Kč) – v rámci tohoto cíle budou podporovány následující reformy a investice:
  • Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce
  • Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť
  • Podpora znevýhodněných škol
  • Doučování žáků
 • Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (22 993 mil. Kč) – v rámci tohoto cíle budou podporovány následující reformy a investice:
  • Rozvoj politik zaměstnanosti
  • Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti
  • Reforma v oblasti dlouhodobé péče
  • Rozvoj politik zaměstnanosti 
  • Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
  • Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527