Dotační možnosti

Vzdělávání a zaměstnanost

Vzdělávání a zaměstnanost

Projekty v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP Zaměstnanost, v rámci kterého budou podporovány intervence nehmotného charakteru v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru

 • podpora vzniku nových pracovních míst, rekvalifikace, zprostředkování pracovních míst
 • zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků (vzdělávání zaměstnanců), odborné stáže, praxe
 • zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání (monitoring potřeb trhu práce)
 • podpora snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce (rozvoj služeb péče o děti, vzdělávání pro ženy)
 • podpora zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
 • podpora efektivní veřejné správy (vzdělávání, moderní metody řízení)
 • podpora vzdělávání v systému sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • podpora vzdělávání lokálních aktérů v rámci zvýšení jejich zapojení do řešení problémů nezaměstnanosti a soc. začleňování ve venkovských oblastech

Integrovaný regionální operační program, v rámci kterého budou podporovány investiční projekty

 • rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen
 • rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení
 • rozvoj vnitřní konektivity škol

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je zaměřený na především na podnikatelský sektor

 • podpora zvýšení počtu podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků poradenskými službami
 • poradenské služby pro malé a střední podniky
 • podpora vzdělávání a celoživotního učení výstavbou či rekonstrukcí školících středisek

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřený především na veřejný sektor

 • zvýšení kvality a diverzity vzdělávání na VŠ, inovace studijních programů v souladu s aktuální potřebou
 • podpora zkvalitňování podmínek pro celoživotní vzdělávání na VŠ zvýšením kvalifikace akademických pracovníků
 • zvýšení kvalifikace pracovníků ve výzkumných organizacích
 • podpora rozvoje a modernizace učeben a laboratoří na VŠ, rozvoj prostor určených pro praktickou výuku na VŠ

OP Životní prostředí, které se v oblasti vzdělávání zaměřuje na investiční projekty

 • podpora informačních systémů, znalostních portálů a výukových a expertních center v rámci snížení environmentálních rizik a rozvíjení systému jejich řízení
 • energetické úspory ve veřejných budovách (vč. škol) - zateplení budov a ostatní opatření ke snížení energetické náročnosti

OP Praha - pól růstu

 • podpora zvýšení kapacit mateřských, základních a středních škol
 • vybavení tříd a učeben
 • podpora spolupráce vzdělávacích zařízení v rámci zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání
 • podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a alternativní formy nerodičovské předškolní péče

OP Přeshraniční spolupráce ČR-PR, který se zaměřuje na zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce

 • podpora realizace společných kurzů a praktické výuky
 • výměna studentů a pedagogů
 • podpora výuky jazyka zahraničního partnera

OP Přeshraniční spolupráce ČR-SR, který se zaměřuje na investování do vzdělávání, školení a odborné přípravy prostřednictvím přípravy a vykonávání společných vzdělávacích programů

 • tvorba a zavedení nových společných vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ a VŠ
 • inovativní přístupy ke zlepšení přechodu absolventů SŠ a VŠ na trh práce
 • institucionální spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti vzdělávání
 • podpora výměnných pobytů a stáží pro pedagogický personál, žáky a studenty
 • spolupráce při vytváření učebních/učňovských oborů, příp. obnovování zaniklých oborů
 • podpora talentovaných žáků na ZŠ
 • společné programy celoživotního vzdělávání

Kromě programů EU lze pro záměry v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti využít také národní a regionální zdroje (ministerstva, kraje, aj.), které jsou zaměřené především na obnovu materiálně-technické základny školství, ale také na tvorbu vzdělávacích programů a další měkké dovednosti.

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Mencnerová
tel.: 739 069 660
e-mail.: eva.mencnerova@profaktum.cz