Dotační možnosti

Veřejná správa a krizová infrastruktura

Veřejná správa a krizová infrastruktura

Projekty v oblasti veřejné správy a krizové infrastruktury je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

Integrovaný regionální operační program

  • vybudování nových dislokací základních složek IZS, posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky a modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS
  • podpora projektů z oblasti eGovernment, vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS

OP Zaměstnanost

  • modelování agend pro výkon státní správy, zjednodušení přístupu veřejnosti ke službám a informacím veřejné správy, nastavení a rozvoj systému vzdělávání pracovníků veřejné správy

OP Životní prostředí

  • obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně, stabilizace a sanace svahových nestabilit
  • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů

OP Přeshraniční spolupráce ČR - PR

  • rozvoj společných/propojených systémů prevence, monitoringu a řešení rizik, podpora investic do zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat přes hranici
  • společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek
  • rozvoj spolupráce institucí veřejné správy, vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Kilianyová
tel.: 733 122 528
e-mail.: lucie.kilianyova@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz