Dotační možnosti

Veřejná správa a krizová infrastruktura

Veřejná správa a krizová infrastruktura

Aktuální výzvy

Projekty v oblasti veřejné správy a krizové infrastruktury je možné předkládat zejména v rámci těchto dotačních programů:

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

 

 • eGovernment
  • elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, eJusitce, eProcurement, eTourism),
  • elektronizace agend stavebního práva aj.
  • rozšíření propojeného datového fondu
  • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
  • opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
  • publikace dat veřejné správy jako OpenData
  • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí
  • vytvoření eGovernment cloud
  • transakční portálová řešení obcí a krajů s využitím zaručené elektronické identity
  • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
  • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
 • Kybernetická bezpečnost
  • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona
  • kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti
 • Integrovaný záchranný systém (IZS)
  • pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS
  • výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení
  • modernizace jednotného systému varování a vyrozumění
  • výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘED (OP ŽP)

 

 • Přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči ni
  • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné.
  • budování propustných zpevněných povrchů.
  • realizace zelených střech
  • opatření na využití šedé vody
  • opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
 • Realizace protipovodňových opatření
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
  • realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
  • uvolňování území ohrožených povodněmi - zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
  • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).
 • Preventivní opatření proti povodním a suchu
  • zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů
 • Monitorovací systémy pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek
  • pořízení nebo náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí
  • pořízení systémů pro on-line prezentaci výstupů z kontinuálního měření emisí
Naše reference v této oblasti > Kontaktní osoba: Ing. Radek Eliáš tel.: 605 297 419 e-mail.: radek.elias@profaktum.cz Ing. Lucie Ligocká tel.: 605 297 427 e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz