Dotační možnosti

Doprava

Doprava

Aktuální výzvy

Projekty v oblasti dopravy je možné předkládat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP DOPRAVA (OPD)
 • Železnice v síti TEN-T i mimo TEN-T - budování chybějící infrastruktury a modernizace hlavních železničních tratí
 • Dálnice a silnice I. třídy - napojování krajských a významných regionálních center na páteřní silniční síť (dobudovávání dálnic, obchvatů)
 • Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva:
  • Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG)
  • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí a metra
  • Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí a metra
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
 • Rozvoj dopravní infrastruktury
  • Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti
   • výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T
   • rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T
   • technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T
 • Rozvoj městské mobility
  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
   • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku nebo alternativní palivo biometan
   • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů)
  • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
   • výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících
   • výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan
  • Telematika pro veřejnou dopravu
   • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu
   • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě
   • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě
   • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě
   • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě
  • Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
   • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu
   • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)
   • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací
  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
   • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
   • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
   • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury
   • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury
   • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)
 • Udržitelná doprava
  • Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře
  • Elektrizace železnic
  • Podpora železniční infrastruktury
  • Bezpečnost silniční a železniční dopravy
 • Čistá mobilita
  • Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha)
  • Budování neveřejné infrastruktury – dobíjecí body pro soukromé společnosti
  • Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
  • Podpora nákupu vozidel – vozidla (elektrická, H2, e-cargokola) pro podnikatelské subjekty
  • Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty a jiné organizace
  • Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praha
MODERNIZAČNÍ FOND
 • TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
  • nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.
 • TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy
  • pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (SFDI)
 • Bezpečnost, bezbariérovost - výstavba, rekonstrukce, úpravy chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zálivů, nástupišť VHD, světelná signalizační zařízení
 • Cyklodoprava – výstavba, oprava cyklostezek, zřízení jízdních cyklopruhů
 • Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou – výstavba, modernizace, oprava, rekonstrukce pozemních komunikací v místech, kde stavební objekty těchto pozemních komunikací mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu
 • Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy – odstranění nehodových lokalit, obnova dopravního značení a žel. přejezdů na silnicích II. a III. třídy
 • Vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy (jednotkou ETCS)
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR)
 • Podpora a rozvoj regionů 
  • Obnovy místních komunikací
  • Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury – mosty, lávky, parkovací a odstavné plochy s vazbou na obřanskou vybavenost
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Dědič, e-mail: lukas.dedic@profaktum.cz, tel.: 739 069 660