Dotační možnosti

Doprava

Doprava

Aktuální výzvy

Projekty v oblasti dopravy je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP Doprava

 • modernizace a obnova železničních tratí, stanic a zastávek, infrastruktury vodních cest a terminálů
 • obnova dopravního parku vodní a železniční dopravy, zavádění ITS v městské silniční síti
 • výstavba a modernizace silnic, rozvoj ITS a napájecích stanic alternativních energií v rámci sítě TEN-T
 • výstavba a modernizace silnic a dálnic a výstavba obchvatů a přeložek mimo síť TEN-T

Integrovaný regionální operační program

 • modernizace a rozvoj sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • výstavba a modernizace přestupních terminálů, rozvoj ITS, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnících a dobíjecích stanic
 • bezpečnost v železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravě
 • výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras

OP Praha - pól růstu

 • realizace záchytných parkovišť systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy a opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

Státní fond dopravní infrastruktury

 • podpora výstavby a údržby cyklistických stezek
 • podpora opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejímu zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 • podpora průzkumné a projektové práce, činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Kilianyová
tel.: 733 122 528
e-mail.: lucie.kilianyova@profaktum.cz

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz