Dotační možnosti

VÝZVA MODF – RES+ Č. 1/2024

VÝZVA MODF – RES+ Č. 1/2024

Dotační program:Modernizační fond, program RES+
Oblast podpory:Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou
Termín vyhlášení:žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 3. 2024
Termín ukončení:31. 10. 2024
Alokace:3 mld. Kč
Podporované aktivity:

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou:
a) Instalace nových FVE:
- Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér)

Oprávněný žadatel:Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
Minimální výše způsobilých výdajů:není stanovena
Bližší informace:

Výzva nepodporuje:

- Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem do 50 kWp (včetně). Netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky, projektů realizovaných v katastrálním území hlavního města Prahy a komplexních projektů FVE doplněných o výrobu vodíku elektrolýzou vody.

 

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

 

Kontaktní osoba:

Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz