Dotační možnosti

OPZ+ – Podpora sociální práce (1)

OPZ+ – Podpora sociální práce (1)

Dotační program:OP Zaměstnanost plus
Oblast podpory:Sociální začleňování
Termín vyhlášení:19. 7. 2022
Termín ukončení:21. 4. 2023, 12:00 (průběžná výzva)
Alokace:300 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • Typ podpory A - pro obce
  • Typ podpory B - pro kraje

Popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 1 Popis aktivit (odkaz zde).

Výzva je zaměřena na podporu personálního posílení sociální práce na obcích a krajích, směřuje ke zvýšení dostupnosti sociální práce a ke zvýšení profesionálního výkonu sociálních pracovníků. Jedná se o vytvoření nových pracovních pozic nebo rozšíření/navýšení úvazků pracovních pozic. Výkon sociální práce v rámci výzvy se zaměřuje zejména na vybrané cílové skupiny (např. osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez domova, po výkonu trestu, děti a mládež ohrožená školním neúspěchem, osoby se zdravotním postižením, senioři atd.).

Výdaje na zajištění vzdělávání a supervize realizačního týmu hradí příjemce z 40 % paušálu. V případě, že žadatel plánuje realizovat vzdělávání a supervizi realizačního týmu, je žadatel povinen toto vzdělávání a supervizi realizačního týmu detailně popsat v žádosti o podporu v samostatné klíčové aktivitě a zároveň je povinen nastavit i vzhledem k této aktivitě odpovídající indikátory a jejich hodnoty (viz bod 4.2 výzvy - odkaz na výzvu zde).

Tvorba metodických a analytických dokumentů nebude podporována z přímých osobních nákladů projektu a nebude součástí klíčových aktivit projektu.

Příjemci budou mít povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na monitoringu projektu formou poskytnutí vybraných dat7 evaluátorovi zajištěnému ze strany MPSV (viz popis uvedený v příloze č.2 Pomůcka pro stanovení osobních nákladů - odkaz zde).

Oprávněný žadatel:Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
Bližší informace:

Kontaktní osoba: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527