Dotační možnosti

Podnikání a IT

Podnikání a IT

Dotace pro podnikatele v oblasti podnikání a IT je možné čerpat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP TAK - OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (80 mld. Kč) 

Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

 • Realizace podnikového VaI ve spolupráci s VO
 • Zavádění výsledků VaV ve formě inovací do podnikové praxe
 • Zavádění digitalizace v podnicích

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

 • Pořízení technologií (digitalizace a automatizace výroby) prostřednictvím CLLD se zapojením MAS

Zlepšování digitálního propojení (podnikatelské subjekty v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost)

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (Úspory energie)

Podpora energie z OZE (solární termické systémy, FVE na budovách vč. přístřešků, malé vodní elektrárny, větné elektrárny, tepelná čerpadla, vyvedení tepla nebo chladu z výroben elektřiny, výstavba výroben biometanu, čistění bioplynu na kvalitu zemního plynu)

Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování vně transevropské energetické sítě TEN-E (Smart grids, inteligentní prvky měření a regulace v distribučních soustavách, rekonstrukce a modernizace distribučních soustav)

Nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík) v podnicích, budování dobíjecích a plnicích stanic v podnicích

Úspory vody (optimalizace spotřeby vody v rámci podniku, recyklace, opětovné využité znečištěné vody, jímání, akumulace, využití odpadní páry, optimalizace technologie chlazení, instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků)

Přechod na oběhové hospodářství

NPO - NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (182 mld. Kč)

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace - Dotace na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) do 1MW, FV systémů včetně akumulace energie na budovách a přístřešcích podniků.

Úspora vody v průmyslu - Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií, využitím dešťové vody, recyklací

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – dotace na na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, včetně výstavby nových přípojných větví k stávajícím soustavám

Digitální vysokokapacitní sítě - dotace pro poskytovatele internetu na vybudování vysokokapacitního připojení

Digitální podnik – dotace na logistické a skladové technologie, zvýšení vnitropodnikové konektivity, manažerské IS, zvýšení kybernetické bezpečnosti, pořízení SW s omezenou funkcionalitou

Cirkulární řešení v podnicích – dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě

MODERNIZAČNÍ FOND (150 mld. Kč)

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Výsledkem bude rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Modernizační fond podporuje projekty, které pomůžou splnit cíle pro:

 • snižování emisí skleníkových plynů,
 • zvyšování energetické účinnosti a
 • rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Programy podpory Modernizačního fondu (a rozdělení indikativní alokace v %)

 1. HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)
 2. RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)
 3. ENERG ETS Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)
 4. ENERG Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)
 5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %) TRANSCom
 6. Modernizace veřejné dopravy (5 %) TRANSGov
 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %) ENERGov
 8. Komunitní energetika (1,5 %) KOMUENERG
 9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %) LIGHTPUB

FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI (45 mld. Kč)

Finance na rozvoj a proměnu uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský) a větší diverzifikaci ekonomiky v těchto oblastech. Dotace směřují do vývoje, inovací, digitalizace, obnovitelných zdrojů energie nebo na dekontaminaci a regeneraci tradičního průmyslu.

TAČR – TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

Samostatný program české vlády, který cílí na projekty výzkumu a vývoje v průmyslu, energetice, dopravě nebo v oblasti životního prostředí.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Kocerová, e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz, tel.: 605 297 418