Dotační možnosti

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Aktuální výzvy

Dotace v oblasti výzkumu a vývoje je možné čerpat v rámci těchto operačních programů a dalších dotačních programů:

OP JAN AMOS KOMENSKÝ:

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celková alokace: 90 miliard Kč (43 miliard Kč do výzkumu a vývoje, 19 miliard do vysokého školství a 28 miliard Kč do regionálního školství).

Priorita 1 – výzkum a vývoj. V rámci této priority budou podporovány intervence:

 • Posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni.
 • Posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů.
 • Posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizacích do oblastí s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi.
 • Posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Priorita 2 – vzdělávání. V rámci této priority budou podporovány intervence:

 • Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání).
 • Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
 • Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

V OP JAK jsou následující oblasti podpory:

 • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
 • Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
 • Rozvoj kapacit pro vzdělávání
 • Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků
 • Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
 • Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY:

 • Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictví (5 000 mil. Kč) – v rámci tohoto cíle bude podporována investice:
  • Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín
 • Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe (8 200 mil. Kč) – v rámci tohoto cíle budou podporovány následující reformy a investice:
  • Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu
  • Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
  • Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)
  • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
  • Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech a rámcovým programem pro výzkum a inovace

OP TAK - OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (80 mld. Kč) 

Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

 • Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – dle priorit RIS3
  • Projekty průmyslového výzkumu a experiment. vývoje s cílem tvorby nových znalostí pro vývoj produktů a služeb
 • Zavádění výsledků VaV ve formě inovací do podnikové praxe, zavádění organizačních a procesních inovací, ochrana duševního vlastnictví
  • Podpora procesu směřujícího k uvedení inovace na trh. U projektů, kde bude doloženo ukončení VaV nebo transfer technologie, bude součástí projektu vybavení provozovny nezbytným zařízením pro zavedení nových výrobků na trh.
 • Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích
  • Zlepšení přístupu podniků k otevřené infrastruktuře, kde mohou otestovat nové technologie v reálných provozních podmínkách
  • Inovační vouchery
  • Zahájení inovačních aktivit MSP s VO, nákup specializovaných služeb
 • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru
  • Otevřená infrastruktura pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům pro testování a ověřování nových technologií a konceptů (rozvoj technologických center, poskytujících specializované služby pro MSP)
 • Sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra apod.
 • Rozvoj transferu znalostí, komercializace, ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (podniky – VO – školy)

TAČR – TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

Samostatný program české vlády, který cílí na projekty výzkumu a vývoje v průmyslu, energetice, dopravě nebo v oblasti životního prostředí.

Výběr programů:

 • ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech.
 • DELTA – podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
 • GAMA – ověření výsledků výzkumu pro praktické uplatnění a komerční využití
 • TREND - podpora tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost podniků (zvýšení mezinárodní konkurenschopnosti podniků)

Kontaktní osoby: Ing. Michal Samiec, e-mail: michal.samiec@profaktum.cz, tel.: 733 122 527 a Ing. Jana Kocerová, e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz, tel.: 605 297 418