Dotační možnosti

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Projekty v oblasti výzkumu a vývoje je možné předkladat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřený na především na veřejný sektor

  • posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek
  • zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin
  • investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení
  • podporu rovného přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, sociální začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je zaměřený na především na podnikatelský sektor

  • podpora podnikových investic do výzkumu a inovací, vývoje produktů a služeb
  • podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, včasné ověření produktů
  • vytváření vazeb a spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi podniky a výzkumnými organizace a VŠ

Programy Technologické agentury České republiky

  • podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy
  • podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití

Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Eliáš
tel.: 605 297 416
e-mail.: radek.elias@profaktum.cz