Dotační možnosti

Sociální služby a zdravotnictví

Sociální služby a zdravotnictví

Projekty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví je možné předkládat zejména v rámci níže uvedených dotačních programů. Jedná se jednak o dotace na vybudování či rekonstrukci kvalitního zázemí pro poskytování těchto služeb, potřebného vybavení, ale také neinvestiční dotace v oblasti samotného zkvalitnění, nebo zavedení sociálních služeb vč. vzdělávání zaměstnanců.

Integrovaný regionální operační program

 • Sociální bydlení – pořízení a rekonstrukce
 • Infrastruktura sociálních služeb
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s mentálním postižením)
 • Vznik a modernizace sítě urgentních příjmů, včetně podpory lékařské pohotovostní služby
 • Integrovaná onkologická, perinatologická a gerontologická péče ve všeobecných nemocnicích (přístrojové vybavení)
 • Psychiatrická péče (výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče v rámci deinstitucionalizace a psychiatrických oddělení ve všeobecných a psychiatrických nemocnicích)
 • Následná a dlouhodobá péče vč. péče paliativní a hospicové (infrastruktura, vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních a poradenských míst, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, aj.)
 • Podpora ochrany veřejného zdraví – rozvoj kapacit zdravotních ústavů, KHS a klinik infekčních onemocnění vč. podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení)

OP Zaměstnanost plus

 • Aktivity v oblasti sociálního začleňování – poskytování sociálních služeb a dalších služeb a programů vč. sociálního podnikání pro osoby v obtížné životní situaci (rodiny s dětmi, ohrožené děti, mladiství, osoby ZTP, pečující osoby, aj.)
 • Podpora sociální práce zaměřené na rodiny s dětmi
 • Podpora neformální a sdílené sociální péče
 • Podpora sociálního bydlení
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro osoby ohrožené závislostmi, pro osoby s duševním onemocněním
 • Programy na podporu obětí násilí, programy na podporu integrace cizinců
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání (start, rozvoj a udržitelnost sociálních podniků)
 • Podpora transformace systému sociálních služeb a deinstitucionalizace zařízení poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, starší osoby, osoby s mentálním postižením
 • Podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení poskytujících služby pro osoby s duševním onemocněním
 • Aktivity na podporu integrace marginalizovaných komunit (Romové)

Operační program Životní prostředí

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov (vč. zázemí pro poskytování sociálních nebo zdravotních služeb)

Národní plán obnovy

 • MPSV: Rozvoj a modernizace Materiálně technické základny sociálních služeb (nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, pořízení vybavení)  -
 • MŽP: Snížení energetické náročnosti veřejných budov (vč. zázemí poskytovatelů sociálních služeb a zdravotních služeb)
 • MŽP: Elektromobilita pro zařízení sociálních služeb (elektromobily, vodíkové automobily, dobíjecí stanice)
 • MV ČR: Služby elektronického zdravotnictví

Fondy EHP a Norska

 • Podpora prevence duševních onemocnění u dětí (programy pro rodiče a veřejnost, léčebné programy pro děti, vzdělávání dětí a dospívajících o problematice duševního zdraví, výcvik zdravotnických pracovníků)
 • Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění (zajištění lepšího přístupu ke zdravotní péči pro marginalizované skupiny, sekundární prevence, zlepšení diagnostiky demence, vzdělávání)
 • Posílení role pacientů a pacientských organizací (financování posílení personálních kapacit, vzdělávání pracovníků, posílení poradenských aktivit, aktivity v oblasti práv a povinností pacientů)

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Podpora bydlení – výstavba nebo rekonstrukce pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení, výstavba bytů v komunitním domě seniorů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Dotace pro podporu rodiny pro NNO

Státní fond podpory investic

 • Pořízení sociálních bytů nebo domů (výstavba, modernizace)

Moravskoslezský kraj

 • Financování běžných výdajů zařízení sociálních služeb vč. realizace protidrogové politiky
 • Podpora aktivit sociálního podnikání
 • Zvýšení kvality sociálních služeb v rámci naplňování standardu sociálních služeb (úpravy prostor, rekonstrukce, přístavba, nová výstavba, pořízení vybavení; materiálně-technické zabezpečení sociální služby, opravy; vybudování místnosti pro zemřelé; pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla; odborné vzdělávání pracovníků)
 • Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení (aktivizace místní komunity, preventivní programy)
 • Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
 • Programy podpory seniorů (volnočasové aktivity, vzdělávání, mezigenerační vztahy)
 • Podpora rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí
 • Podpora hospicové péče
 • Podpora specializačního vzdělávání lékařů

Kontaktní osoba: Ing. Jana Petrášová, e-mail: jana.petrasova@profaktum.cz, tel.: 733 122 528