Dotační možnosti

Životní prostředí

Životní prostředí

Projekty v oblasti životního prostředí v období 2021-2027 je možné předkládat zejména v rámci těchto dotačních programů:

OP Životní prostředí, který je zaměřený na

 • podporu energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • podporu energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • podporu přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou
 • podporu přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

 

Integrovaný regionální operační program, v rámci SC 2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
 • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

Příklady projektů:

 • ®    revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřování zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART řešení pro sledování kvality ovzduší, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb;
 • ®    obnova parku - vytvoření cestní sítě a umístění architektonických prvků a mobiliáře pro pasivní a aktivní odpočinek obyvatel v zeleni.

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v rámci Priority 4 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 • SC 4.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
 • SC 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování

 

Národní plán obnovy, v rámci pilíře 2. FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE,

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru

 • Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu
 • Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
 • Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

 

2.6  Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

 • Protipovodňová ochrana
 • Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
 • Provádění pozemkových úprav
 • Budování lesů odolných klimatické změně
 • Zadržování vody v lese

2.9  Podpora biodiverzity a boj se suchem

 • Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna
 • Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích
 • Péče o území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
Naše reference v této oblasti >

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický tel.: 733 125 453 e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

 

Ing. Lucie Ligocká tel.: 605 297 427 e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz