Dotační možnosti

VÝZVA MODF – RES+ Č. 2/2024

VÝZVA MODF – RES+ Č. 2/2024

Dotační program:Modernizační fond, program RES+
Oblast podpory:Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp
Termín vyhlášení:žádosti o dotaci je možné podávat od 15. 5. 2024
Termín ukončení:10. 9. 2024
Alokace:4 mld. Kč
Podporované aktivity:

a) instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), přičemž podporovány jsou:
- Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).
- Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér)

 

Maximální míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

 

 

Oprávněný žadatel:Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
Minimální výše způsobilých výdajů:není stanovena
Bližší informace:

Výzva je soutěžní. Žádosti jsou seřazeny dle celkového počtu získaných bodů.

Kritérium A-Nákladová efektivnost (váha 60 %)

Nákladová efektivita projektu je hodnocena poměrem průměrné požadované jednotkové dotace z 10 % projektů s nejnižší požadovanou jednotkovou dotací k požadované jednotkové dotaci hodnoceného projektu.

Váha kritéria A je 60 % a maximální počet bodů za toto kritérium je 60.

Kritérium B-Technické podmínky (váha 40 %)

Technická úroveň projektu je hodnocena z pohledu použité akumulace a typu/lokalitě instalace. Váha kritéria B je 40 % a maximální počet bodů za toto kritérium je 40.

 

Kontaktní osoba:

Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz