Dotační možnosti

NPO výzva I – Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

NPO výzva I – Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

Dotační program:Národní plán obnovy, – Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění I. výzva
Oblast podpory:2.3.2. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
Termín vyhlášení:5.5.2022
Termín ukončení:5.5.2023
Alokace:1,66 mld. Kč
Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
b) Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
c) Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Oprávněný žadatel:Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty na celém území ČR včetně hl. města Prahy.
Minimální výše způsobilých výdajů:2 - 500 mil. Kč, 40 - 50% dle velikosti podniku
Bližší informace:

Žadatelem mohou být vlastníci soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“) dle zákona č. 458/2000 Sb., kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.

Povinnou přílohou žádosti je Energetický posudek.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418